Mobile menu button

Privacy

Wij (‘ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen en ARTHUR vastgoed- en projectmanagement’ of ‘we/onze/ons’) hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy van onze relaties en klanten en zullen derhalve uiterst zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens.

In deze Privacy wordt u geïnformeerd over de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken persoonsgegevens van relaties en klanten in het kader van onze bedrijfsactiviteiten en dienstverlening aan klanten.

Reikwijdte

Door gebruik te maken van een van onze diensten en/of het aangaan van overeenkomsten en/of uitwisselen van informatie, kunnen wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bekendmaken en bewaren, zoals beschreven in deze Privacy en Cookie Policy.

Deze Privacy en Cookie Policy is van toepassing op alle onderdelen van de door ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen en ARTHUR vastgoed- en projectmanagement beheerde websites, waaronder in ieder geval de volgende websites:

www.arthurvpm.nl

Privacy

Hoe verzamelen wij uw persoonsgegevens?

Wij verzamelen uw persoonsgegevens in de volgende gevallen:

 1. Wanneer u gebruik maakt van onze dienstverlening;
 2. Wanneer u een overeenkomst of samenwerking aangaat met ons;
 3. Wanner u informatie met ons uitwisselt;
 4. Wanneer u (vrijblijvend) een adviesgesprek wenst;
 5. Wanneer u bedrijfsinformatie over ons wenst;
 6. Wanneer u reageert op een vacature en uw CV meestuurt.

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

Gegevens die wij automatisch verzamelen:

Wanneer u onze website bezoekt en/of gebruik maakt van onze website, verzamelen wij automatisch GEEN gegevens die naar ons worden gestuurd door uw computer, mobiele apparatuur of andere apparatuur waarmee u toegang heeft.

Gegevens die u aan ons verstrekt:

Wij verwerken uw persoonsgegevens door het leveren van diensten, het verstrekken van (vrijblijvende) adviezen en/of aangaan van overeenkomsten (bijvoorbeeld de gegevens die aan ons worden verstrekt via email, telefoon, of tijdens een gesprek). De persoonsgegevens die wij onder meer verzamelen zijn:

(bedrijfs)naam, adres, postcode, postbus, geslacht, woonplaats, land, telefoonnummer, mobiele nummer, geboortejaar, e-mailadres, financiële gegevens, identiteitsgegevens, taalkeuze, andere gegevens.

Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens:

Wij baseren de verwerking van uw persoonsgegevens op de volgende grondslagen:

 1. ter nakoming van afspraken met u (bijvoorbeeld het leveren van diensten, besprekingen);
 2. ter nakoming van overeenkomsten met u;
 3. ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Onze gerechtvaardigde belangen zijn:
 4. marketingdoeleinden;
 5. het verbeteren en optimaliseren van onze dienstverlening;
 6. het voeren van (gerechtelijke) procedures of geschillen;
 7. het beveiligen en beheren van onze systemen.
 8. ter nakoming van wettelijke verplichtingen (indien dat nodig is);
 9. op basis van ondubbelzinnige toestemming.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en grondslagen:

Grondslag(en): Doeleinde:

Cont(r)act:

A, B de uitvoering van een door u gesloten (diensten)overeenkomst.
A, B, C1, C2, C3 of D reageren op vragen, opmerkingen en de behandeling van klachten.
A, B, C1,C2, C3 of D het opnemen van contact via e-mail, tekstbericht of telefoon.
C1 het benaderen voor marketingdoeleinden gericht op onze diensten en producten.
Facturering:
A, B, C3 facturering en het eventueel nemen van incassomaatregelen.
Voldoening aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving:
D het voldoen aan verplichtingen op grond van wet- en regelgeving.
B2, B3, B4 en C Het opsporen van (pogingen tot) onrechtmatige en/of strafbare gedragingen gericht tegen ons, haar klanten en medewerkers, evenals voor deelname aan waarschuwingssystemen die worden gebruikt ter voorkoming van fraude en voor het beheersen van kredietrisico’s.

 

Verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden:

Wij kunnen uw persoonsgegevens bekend maken aan derden in overeenstemming met deze Privacy en Cookie Policy en de toepasselijke wet- en regelgeving. Dit kan op de volgende wijzen gebeuren:

Wij maken gebruik van de diensten van derden om uw persoonsgegevens te verwerken. Deze derden treden op als verwerker voor ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen en ARTHUR vastgoed- en projectmanagement. Uw persoonsgegevens worden door onze bewerkers verwerkt op beveiligde servers binnen de EU. ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen en ARTHUR vastgoed- en projectmanagement heeft in overeenstemming met de Europese en Nederlandse privacyregelgeving verwerkersovereenkomsten gesloten met al haar verwerkers. Hieronder treft u een overzicht van de soort verwerkers waarmee wij verwerkersovereenkomsten sluiten:

Verwerker Taakomschrijving verwerker Privacy Policy verwerker
Makelaars Faciliteren sluiten van koopovereenkomsten Privacy Policy
Notarissen Passeren van aktes van leveringen Privacy Policy
Financiële dienstverleners Faciliteren financiële diensten n/a

ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen en ARTHUR vastgoed- en projectmanagement  verstrekt uw persoonsgegevens niet aan andere partijen.

Wij zullen uw persoonsgegevens niet bekend maken aan rechtshandhavers, andere overheidsfunctionarissen of andere derden zonder gerechtelijk bevel of formeel verzoek van de overheid in overeenstemming met geldende wetgeving, tenzij wij te goeder trouw menen dat de bekendmaking van informatie gerechtvaardigd is.

Privacy policy

Derden die in opdracht van ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen en ARTHUR vastgoed- en projectmanagement persoonsgegevens verwerken krijgen enkel strikt noodzakelijke gegevens die nodig zijn om hun werkzaamheden naar behoren uit te voeren dan wel in overeenstemming met de toepasselijke wet- en regelgeving zijn.

Bewaartermijnen:

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt. Wij verwijderen uw gegevens eveneens indien geconstateerd wordt dat deze zijn verouderd of wanneer de betrokkene zelf om verwijdering verzoekt. Vorengaande bewaartermijnen gelden niet indien er sprake is van een wettelijke uitzondering, of ingeval we deze gegevens langer nodig hebben voor onze dienstverlening of een geschil.

Beveiliging van uw persoonsgegevens:

Wij zullen alle redelijke organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonsgegevens te beveiligen en deze te beschermen tegen verlies en oneigenlijk gebruik of aanpassing.

Links naar andere websites:

Onze website bevat links naar websites van derden die mogelijk andere voorwaarden kennen voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens via dergelijke websites van derden.

Rechten van betrokkenen:

U heeft het recht ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen en ARTHUR vastgoed- en projectmanagement te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens. Indien u een verzoek indient verlenen wij u een overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben.

Indien u vermoedt dat de persoonsgegevens onjuistheden bevatten, of onjuist verwerkt zijn, kunt u ons verzoeken om deze persoonsgegevens te corrigeren, aan te vullen of te verwijderen. Ook kunt u ons verzoeken de persoonsgegevensverwerking te beperken, alsmede ons verzoeken uw persoonsgegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen. Bezwaren en verzoeken tot inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw persoonsgegevens zullen in overeenstemming met de wet, behoudens uitzonderingen, binnen vier weken door ons worden behandeld. Tevens kunt u verzoeken uw persoonsgegevens te verwijderen of af te schermen. U heeft hiertoe de volgende mogelijkheden:

Per post: Per mail:
ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen
ARTHUR vastgoed- en projectmanagement
Vloeteind 19
5502 PT  Veldhoven
Per telefoon: Opt-out:
+31 6 51 60 82 81 via de beschikbaar opt-out mogelijkheden in de mailings (voor marketings-doeleinden).

Klachten:

Als u een klacht heeft of een andere vraag omtrent de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u een e-mailbericht sturen naar . Wij vragen u hierbij zoveel mogelijk informatie omtrent uw klacht of vraag mee te zenden. Wij zullen klachten en vragen in behandeling nemen en uiterlijk binnen vier weken reageren. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Indien u niet tevreden bent met de afhandeling van de klacht, kunt u hierover contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens en desgewenst een klacht indienen.

Cookies

Wij maken op onze website in principe GEEN gebruik van cookies.

Social Media cookies:

Op onze website kunnen buttons opgenomen zijn naar sociale netwerken als LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van respectievelijk Facebook, LinkedIn, Instagram en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Instagram, LinkedIn en Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

Hieronder treft u een overzicht aan van de cookies die door ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen en ARTHUR vastgoed- en projectmanagement worden geplaatst:

Partij: Cookie: Doel: Bewaartermijn:
WordPress wp-settings-time-*,

wordpress_test_cookie,

ORIGINALURLTOKEN

Deze cookies worden geplaatst om enkele functionaliteiten van WordPress te benutten Maximaal 1 jaar

De meeste browsers bieden u de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te weigeren. Hieronder treft u een overzicht van enkele browsers aan. Het weigeren van cookies kan een negatieve invloed hebben op de werking van onze website:

Apple Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer, Mozilla Firefox.

Slotbepalingen

Aanpassingen Privacy en Cookie Policy:

Wij behouden ons het recht voor om deze Privacy en Cookie Policy van tijd tot tijd te wijzigen door het plaatsen van een nieuwe versie op onze website.

Contactgegevens

Per post: Per mail:
ARTHUR vpm BV of daaraan gelieerde ondernemingen
ARTHUR vastgoed- en projectmanagement
Vloeteind 19
5502 PT  Veldhoven
Per telefoon:
+31 6 51 60 82 81

Deze pagina is voor het laatste bijgewerkt op: 21 mei 2018.